Misja stowarzyszenia

Tango-logo_q (1)

Misją   Stowarzyszenia  Rodzin  Abstynenckich  ” TANGO ”  jest wszechstronna pomoc osobom uzależnionym od alkoholu i od innych uzależnień, a także ich rodzinom. Tworzymy wielopłaszczyznowe formy terapeutyczne prowadzące do pełnej abstynencji, aktywności życiowej, zawodowej i społecznej.

Dużą rolę kładziemy na różnego rodzaju spotkania rodzinne , a przede wszystkim na pogłębianiu więzi rodziców z dziećmi. Naszym celem jest pomóc każdej osobie, która tylko tego pragnie.

Głównymi celami działalności Stowarzyszenia jest             kształtowanie u swoich członków oraz ich rodzin trwałych dążeń do całkowitego powstrzymywania się od spożywania wszelkich rodzajów napojów alkoholowych i zażywania środków psychoaktywnych , a co za tym idzie propagowanie zdrowego stylu życia oraz alternatywnych sposobów spędzania wolnego czasu.

Wspieramy i prowadzimy działania promujące trzeźwość wśród dorosłych , dzieci i młodzież poprzez krzewienie kultury, uprawianie sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-kulturalnych i sportowych .

Organizujemy szkolenia profilaktyczne w dziedzinie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz bierzemy udział w szkoleniach wraz z kosztami dojazdów .

Promujemy i organizujemy wolontariat na rzecz osób uzależnionych i ich rodzin oraz działania edukacyjno-kulturalne na rzecz członków Stowarzyszenia oraz lokalnej społeczności .

Prowadzimy również działania aktywizacyjne wspierające osoby zagrożone wykluczeniem zawodowym i  społecznym  oraz działania związane z promocją zdrowego trybu życia , sportem , turystyką i  rekreacją .

Działalność Stowarzyszenia opieramy na organizowaniu i prowadzeniu spotkań grupowych, wykładów, zajęć terapeutycznych dla osób uzależnionych oraz ich rodzin i lokalnej społeczności.  Współdziałamy ze wszystkimi placówkami lecznictwa odwykowego, Miejską Komisją ds.Rozwiązania Problemów Alkoholowych oraz Urzędem Miejskim w Białymstoku, również z instytucjami i organizacjami zainteresowanymi zapobieganiem wszelkim uzależnieniom oraz łagodzeniu ich skutkom. Szczególną uwagę kładziemy na wzajemne wspieranie się członków Stowarzyszenia w utrzymywaniu abstynencji poprzez pełnienie dyżurów  dla osób uzależnionych i ich rodzin , dyżurów dotyczących problemu przemocy domowej  .

Wymienione cele i działania Stowarzyszenie realizuje poprzez prowadzenie aktywnej działalności kulturalno-oświatowej, wychowawczej, rozrywkowej, wypoczynkowej i rekreacyjnej.

Organizujemy zajęcia świetlicowe (pogadanki ,prelekcje, odczyty), zabawy bezalkoholowe, konkursy i turnieje , gry towarzyskie, tzw. imprezy własne (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Choinka, Sylwester itp.) i wycieczki krajoznawcze. Wspólnie organizujemy zbiorowy wypoczynek w okresie letnim i  zimowym oraz w dni wolne od pracy.

           Serdecznie zapraszamy wszystkie osoby i instytucje zainteresowane i sympatyzujące z ruchem abstynenckim do członkostwa i współpracy.